opplev vakker natur

Lysefjorden

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

Lysefjorden har fått merket innenfor Innovasjon Norge sin ordning «Bærekraftig reisemål», et kvalitetsmerke for destinasjoner som jobber systematisk for å redusere reiselivets negative påvirkning på lokalsamfunnet.

Et kvalitetsmerke

I februar 2018 hadde vi gleden av å motta merket for «Bærekraftig Reisemål» av Innovasjon Norge. Dette er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge og bygger på en standard som setter tydelige krav til vår evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merking forutsetter at vi kontinuerlig arbeider for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og for et økonomisk levedyktig næringsliv.

Lysefjorden ble remerket i 2021, og skal remerkes igjen i 2024.

På denne samler vi relevant informasjon om Lysefjorden Utvikling sitt arbeid med bærekraft i Lysefjorden.

 

Lysefjorden – en levende fjord

Lysefjorden er et natur- og kulturreisemål med Preikestolen og Kjerag som internasjonale vandrefyrtårn. Ressurs- og attraksjonsgrunnlag ellers rundt fjorden har ikke oppnådd sitt utviklingspotensial.

Det er større muligheter for å skape opplevelser og næring knyttet til fysiske aktiviteter og kulturhistorie i en kombinasjon bestående av storslått natur og et trivelig og attraktivt lokalsamfunn.

Lysefjordområdet har en spennende kultur innen bosetning og næring i form av fjord- og fjellgarder og industrisamfunn som Flørli og Lysebotn. 

 

Besøksforvaltning – et verktøy for å oppnå bærekraftig reiselivsutvikling

For å oppnå visjonen om en levende fjord, og jobbe i tråd med verdiene til et «bærekraftig reisemål», bruker vi besøksforvaltning som metode.

Hva er besøksforvaltning?

For oss innebærer dette å jobbe for å få akkurat dé gjestene man ønsker seg, på rett sted til rett tid, i riktig mengde, og som oppfører seg ansvarlig. Samtidig skal man sikre den beste opplevelsen for gjestene, ikke skade naturen og skape ringvirkninger som kommer lokalsamfunnet til gode.

Vi skal regulere og styre strømmen av besøkende i og rundt Lysefjorden. Besøksforvaltning er en metode som hjelper med langsiktig og helhetlig planlegging, slik at tilrettelegging og bruk av Lysefjorden skjer i tråd med fastsatte mål.

Hvorfor driver Lysefjorden Utvikling med besøksforvaltning?

Målet med besøksforvaltning er å tilby kvalitetsopplevelser som ikke forringer et reisemål, verken for fremtidige besøkende eller lokalbefolkningen. Viktige prinsipper innenfor besøksforvaltning er vern av natur- og kulturverdier, styrking av lokal verdiskaping og involvering, minneverdige og sikre opplevelser for gjester, og ivaretakelse av allemannsretten.

Besøksforvaltning = bruk av kunnskap

Besøksforvaltning krever inngående kjennskap til et reisemål og en plan for håndtering av turismens utfordringer og muligheter. Vår besøksforvaltning skal være kunnskapsbasert. Lysefjorden Utvikling gjennomføre jevnlig undersøkelser blant gjester, reiselivsaktører, lokalbefolkningen og hytteeiere. 

I tillegg til vår egen visjon, har Lysefjorden Utvikling bidratt aktivt i utarbeidelse av en masterplan for Flørli, og en ny regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Hvem skal være ansvarlig for besøksforvaltning i Lysefjorden?

Effektiv besøksforvaltning krever ledelse og koordinering. Samarbeid mellom private og offentlige aktører på naturbaserte reisemål er nødvendig for langsiktige og forpliktende strategier. 

Lysefjorden Utvikling er eid av Rogaland fylkeskommune, samt kommunene Sandnes, Stavanger, Strand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal. I tillegg er Stiftelsen Preikestolen, Reisemål Ryfylke, Stavanger Turistforening og Ryfylke Friluftsråd med på eiersiden. Sammensetningen av styret reflekterer eierforholdet. 

Hvordan jobbes det konkret med besøksforvaltning?

Lysefjorden Utvikling jobber for at reisemålet og aktørene retter seg mot besøksgrupper med lav negativ påvirkning og høy positiv effekt. I alle tiltak og prosjekter skal det tas hensyn til lokale grunneiere og sårbar natur – tilretteleggingen skal være tilpasset. Hvor nødvendig, kan det være aktuelt med begrensninger. Det er summen av fysisk tilrettelegging av infrastruktur (bl.a. veier, parkering, kaianlegg og stier), offentlig transport (særlig ferje- og bussforbindelser), parkering og skilting som bidrar til å oppnå ønskede besøksmønstre.

Kommunikasjon og personlig vertskap (blant annet ved Preikestolen og Kjerag, samt i Lysebotn og Flørli) er essensielt for å fremme ansvarlig turisme og påvirke ønsket turistatferd, som er respektfull mot natur og lokalsamfunn, trygg og bærekraftig.

Aktuelle saker

Hvordan være en god gjest?

Lysefjorden har en helt spesiell betydning for oss, både som et attraktivt reisemål for internasjonale gjester og som et elsket hjem for lokalbefolkningen.

For å forsterke din opplevelse og bidra til å ta vare på Lysefjorden for fremtidige besøkende, har vi satt sammen en guide med såkalte «besøksvettregler» for Lysefjorden. Denne guiden inneholder nyttige tips for et bærekraftig og givende opphold.

Guiden er inndelt i fire viktige deler. Den starter med Respekt for naturen, hvor vi oppfordrer besøkende til å bevare det uberørte naturlandskapet. Vær en del av lokalsamfunnet anbefaler å støtte lokale bedrifter og oppleve lokal kultur. Tenk sikkerhet gir essensielle råd for en sikker ferdsel i og rundt fjorden. Til slutt poengterer Velg miljøvennlige alternativer viktigheten av bærekraftige valg som minsker vårt fotavtrykk.

Uansett om du vandrer på stiene eller utforsker det lokale kulturlivet, er besøksvettreglene din veileder for en minneverdig og ansvarlig reise.

Lysefjordturisme -Milliardverdi

I 2023 besøkte omtrent 635.000 turister Lysefjorden, ifølge statistikk basert på tellere ved turistmål som Preikestolen, Kjerag og Flørli, samt data om fjordcruise og båttrafikk i området. Dette inkluderer både nasjonale og internasjonale turister, dagsturister, cruisegjester og flerdagsbesøkende.

Analysen avdekker at Lysefjordturistenes samlede forbruk i regionen er antatt å være mellom 1,6 til 2,5 milliarder kroner.

Lysefjorden, med Preikestolen og fjordcruise som de fremste attraksjonene, fungerer som en nøkkeldestinasjon for nasjonale og internasjonale besøkende. Den økonomiske betydningen av turismen i regionen er betydelig, og turistenes bidrag gir positive ringvirkninger for reiselivet, næringslivet og samfunnet som helhet. Samtidig er mye av Lysefjorden fortsatt uutforsket, og potensialet for lokal verdiskapning basert på regionens natur- og kulturarv er betydelig.

Ny regionalplan for Lysefjorden

Rogaland fylkeskommune jobber med en regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet, som en utvidet fornyelse av fylkesdelplanen for Preikestolen. Den regionale planen skal ha som mål å verne natur og landskap, og samtidig legge til rette for turisme og reiseliv.

I kunnskapsgrunnlaget til regionalplanen er det utført fire delanalyser:

  1. Beskrivelse av demografi, næringsliv og geografi
  2. Oversikt over eksisterende kunnskap om natur, landskap og kulturverdier
  3. Vurdering av attraktivitet i Preikestolen- og Lysefjordområdet
  4. Vurdering av måloppnåelse knyttet til gjeldende fylkesdelplan

Kunnskapsgrunnlaget skal benyttes inn i planarbeidet og kan bidra til ytterligere kunnskap og diskusjoner. Regionalplanen skal være ferdig i løpet av 2024.

Masterplan Flørli

Lysefjorden Utvikling har utarbeidet en masterplan for Flørli. Masterplanen skal danne et felles grunnlag for videre utvikling av Flørli, regulering, vern og søknader om finansiering til ivaretakelse av industrusamfunnet. 

Hovedmålet med planen er å sikre, utvikle og ta vare på Flørli som kulturminne. Flørli som kulturminne skal bevares gjennom bruk og inngå som en viktig del av reisemålet Lysefjorden, som bygger på FNs bærekraftprinsipper. Planen skal: 

1. føre til at eier Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune og kommunene rundt Lysefjorden enes om framtidig strategi for Flørli. 

2. danne grunnlag for finansiering, bevaring og drift i Flørli. 

3. definere en driftsmodell som vil sørge for langsiktig drift av stedet. 

Innbyggerundersøkelse 2023

Hvert. 3 år skal det gjennomføres en innbyggersundersøkelse blant innbyggere i Lysefjordområdet (gamle Forsand kommune). Resultatene vil bli brukt til revidering av handlingsplaner og tiltak for videreutvikling av Lysefjordområdet. 

Innbyggerundersøkelsen i Lysefjordområdet i 2023 avslører at innbyggerne har en positiv innstilling til reiselivet, ønsker flere turister i området, men uttrykker bekymring knyttet til økt antall bobilreisende. De verdsetter turistenes opplevelser, men er usikre på om turismen gjør området mer attraktivt å bo i. Trafikkproblemer og bærekraft er bekymringer, mens forbedret båttilbud er et nødvendig tiltak ifølge innbyggerne. Sammenhenger er identifisert mellom ulike faktorer som påvirker oppfatningen av turismen, og det er generell støtte til Lysefjorden Utviklings arbeid.

Hytteeierundersøkelse 2023

Hvert. 3 år skal det gjennomføres en undersøkelse blant hytteiere i Lysefjordområdet (gamle Forsand kommune). Resultatene vil bli brukt til revidering av handlingsplaner og tiltak for videreutvikling av Lysefjordområdet.

De 44 deltakere eier typisk eldre hytter med innlagt vann, strøm, avløp og fiber. De bruker hyttene hele året til avslapning og fjellturer. Transport skjer hovedsakelig med rutebåt og bil. Misnøyen er høyest med rutebåt og kollektivtransport, samt veistandarden rundt fjorden.

De vurderer offentlig støtte til fritidsboere som utilstrekkelig, men er likevel fornøyde med hyttelivet. Et flertall mener at bærekraftsarbeidet i Lysefjorden og kommunikasjonen rundt dette kan forbedres. Miljøtiltak på hyttene er begrenset, og kildesortering har forbedringspotensial.

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring handler om å gi et realistisk bilde av et reisemålet og ikke skape urealistiske forventninger. 

Kort fortalt er ansvarlig markedsføring en ærlig og transparent måte å kommunisere, basert på ansvar, kvalitet og autentisitet. Bedrifter og destinasjoner skal ikke markedsføre eller tilby tjenester som kan påvirke sårbare natur og lokale samfunn negativt. «Grønnvasking» skal unngås, og informasjon om miljøpåvirkning og bærekraft skal være basert på fakta. I tillegg skal ansvarlig markedsføring bidra til god gjesteatferd.

Det handler om å ta hensyn til lokale samfunns interesser og bidra til en bærekraftig utvikling av reisemålet, styrke dets attraktivitet, og øke bevisstheten blant turister om viktigheten av bærekraftig adferd.

Basert på retningslinjer fra Visit Norway og Reisemål Ryfylke har vi utviklet en sjekkliste som reiselivsaktører kan bruke i sin markedsføring.

Reiseliv som beriker lokalsamfunnet

Lysefjorden, med sitt majestetiske landskap vandreikoner som Preikestolen, Kjerag og Flørli, er et friluftsliv- og rekreasjonsområde i verdensklasse. Lysefjorden Utvikling AS har som hovedmål å utvikle Lysefjorden som en attraktiv destinasjon og skape et trivelig lokalsamfunn.

Det er avgjørende å være oppmerksom på sentral infrastruktur og tjenestetilbud som er til glede for turister, fastboende og hytteeiere, og som knytter reiseliv og lokalsamfunn tettere sammen.

Følgende infrastruktur og tjenestetilbud er kartlagt til å ha førsteprioritet i arbeidet med å sikre og videreutvikle en levende fjord:

  1. Et stabilt og forutsigbart ferjesamband
  2. Turstinettet
  3. Kaianlegg og gjestehavner
  4. Overnatting og servering
  5. Flørli
  6. Naturopplevelser
Sysselsetting og stolthet

Reiseliv er definert som Norges femte eksportnæring, og spiller en viktig rolle i vår økonomi. Næringen bidrar betydelig til lokale arbeidsplasser og kommunale inntekter. Bransjen krever derfor en strategisk tilnærming til arbeidskraft, spesielt gitt dens kompleksitet.

Styrking av koblingen mellom reiselivsnæringen og utdanningsinstitusjoner er essensielt, med et spesielt fokus på å fremme reiselivsutdanning i rekrutteringen til lederstillinger. .

Ved å tiltrekke og utvikle dyktig og tilpasningsdyktig personell, kan reiselivet fremstå som en attraktiv og lønnsom karrierevei. Investering i fremtidens arbeidskraft, som lærlingordninger og bruk av lokale ressurser, er viktig for å takle utfordringer med sesongsvingninger, uforutsigbarhet og konkurranse fra andre næringer.

Vi har laget en presentasjon om sysselsetting og rekrutteringstips, som kan hjelpe næringen til å skape mer status og stolthet i bransjen.

Reiselivet og klimatilpasninger

Klimaendringene fører med seg både utfordringer og muligheter for reiselivet i Lysefjorden. Endringer i sesonger, lengre perioder med tørke og nedbør, samt økende ekstremvær, representerer utfordringer for den tradisjonelle turismen. Samtidig medfører lengre somre i Norge og hetebølger i Europa nye turiststrømmer og -behov.

Lysefjorden har muligheten til å tilpasse seg med unike kvalitetsopplevelser rettet mot betalingsvillige gjester fra nærmarkeder, som verdsetter kvalitet og bærekraft.

Lysefjorden Utvikling har utviklet en enkel veileder som går inn på konkrete utfordringer, muligheter og tilpasninger for reiselivet. Veilederen inneholder innsikt og praktiske råd for reiselivsaktører som etterstreber økt lønnsomhet og bærekraft.

Photo: outdoorlifenorway

Kjerag

Basert på vår erfaring, vil vi gjerne dele noen anbefalinger med deg for destinasjonen Kjerag.

Flørli

Flere turstier starter i Flørli, hvorav noen er forbundet med Lysefjorden Rundt Trail.

Preikestolen

Lysefjorden – et unikt turmål!